KONTAKT

Adresa:

Chrást 52
399 01 Milevsko

Email:

info@valuvdvur.cz

Tel.:

+420 721 944 231

Kontakt

 

Dotaz na ubytování:

 

Adresa:

Oldřich Vála

Chrást 52

399 01 Milevsko

Email:

info@valuvdvur.cz

Tel.:

+420 721 944 231

Mapa:

 

 

 

Příjezd:

Od Prahy: směr Strakonice po rychlostní komunikaci R4, dále rovně přes obec Dubenec, Chraštičky, na křižovatce u  obce Lety (na mapě označena písmenem B) odbočit doleva směr Tábor na komunikaci číslo 19, rovně přes obec Orlík nad Vltavou, přejet přes Žďákovský most, na první křižovatce za mostem (cca 1,5 km) u obce Kostelec nad Vltavou odbočit doleva směr Kovářov, na dalších dvou křižovatkách opět doleva a pokračovat do obce Chrást.

Od Plzně: směr Rožmitál pod Třemšínem, pokračovat po silnici číslo 19, projet přes obec Mirovice, křižovatku před obcí Lety (na mapě označena písmenem B)  projet rovně a pokračovat přes obce Lety, Orlík nad Vltavou, přejet přes Žďákovský most, na první křižovatce za mostem (cca 1,5 km) u obce Kostelec nad Vltavou odbočit doleva směr Kovářov, na dalších dvou křižovatkách opět doleva a pokračovat do obce Chrást.

Od Písku: směr Praha po silnici číslo 4, projet obcí Čimelice a za ní stále rovně až k velké křižovatce u obce Lety, na křižovatce před obcí Lety (na mapě označena písmenem B)  odbočit vpravo na komunikaci číslo 19 a pokračovat přes obce Lety, Orlík nad Vltavou, přejet přes Žďákovský most, na první křižovatce za mostem (cca 1,5 km) u obce Kostelec nad Vltavou odbočit doleva směr Kovářov, na dalších dvou křižovatkách opět doleva a pokračovat do obce Chrást.

 

Všeobecné obchodní podmínky ubytování v soukromí Válův Dvůr

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy mezi ubytovatelem poskytujícím ubytování v soukromí v objektu Válův Dvůr (dále jen „Válův Dvůr“ nebo „objekt“) a jeho klienty. Klient vyslovuje s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami souhlas provedením objednávky ubytování a/nebo ubytování v objektu.

I. Objednávání pobytů ve Válově Dvoře

1) Objednat pobyt v objektu lze telefonicky nebo písemnou formou (e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách objektu).

2) On-line a/nebo telefonická rezervace se stává pro ubytovatele objektu závaznou až v okamžiku provedení úhrady vyčíslené zálohy.

II. Platební podmínky

1) V cenách vyčíslených v potvrzení objednávky není zahrnut žádný poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu, a poplatky za vytápění (spotřebovaná elektřina a dřevo). Závazná je vždy cena zveřejněná na internetových stránkách v okamžiku zahájení pobytu.

III. Práva a povinnosti klienta

1) Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat. Pro práva a povinnosti klientů je dále závazný domovní řád, který sestává z pravidel pro užívání pokojů, příslušenství a veškerého vybavení objektu, oznámených nebo jinak zpřístupněných klientovi.

2) Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

3) Klient odpovídá ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

IV. Práva a povinnosti ubytovatele

1) Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný.  Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/jsou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany klienta, stornopoplatky

1) V případě stornování pobytu, budou klientovi účtovány následující
storno poplatky:
59 – 30 dní před příjezdem: 50 % z ceny stornovaného pobytu
méně než 30 dní před příjezdem nebo při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného
pobytu.

2) Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

3) Ubytovatel má právo své pohledávky na uhrazení poplatku za stornování pobytu započíst na uhrazenou zálohu.

VI. Změny služeb

1) Nabízené služby v objektu se mohou v průběhu roku a/nebo v jednotlivých letech měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.

2) Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

VII. Ochrana osobních údajů

1) Klient výslovně souhlasí s tím, že ubytovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Klient učiněním objednávky současně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Předá-li klient ubytovateli jím (nebo třetími osobami) pořízené fotografie nebo podobizny klienta  a/nebo pořídí-li tyto se souhlasem klienta ubytovatel, klient tímto projevuje souhlas s jejich uveřejněním v objektu a/nebo na internetových stránkách objektu.

VIII. Závěrečná ustanovení

1) Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 1. 2014. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

2) Obchodní podmínky je možné doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k této změně dojde, bude nová verze obchodních podmínek zveřejněna na internetových stránkách objektu.

 

 

Všechna práva vyhrazena © Válův Dvůr 2010. Počet návštěvníků: